Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI "O PIÓRO REYMONTA"

„Kto chce cicho żeglować

przez burzliwe morze życia,

powinien mieć żagle z marzeń,

a ster z tęsknot do nieskończoności”.

Wł. St. Reymont

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI O PIÓRO REYMONTA

( prozatorski )

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kobielach Wielkich. Konkursowi patronuje Wójt Gminy Kobiele Wielkie.

II CELE KONKURSU.

1. Popularyzowanie i kultywowanie obrzędów i tradycji kultury ludowej wsi polskiej – tak pięknie opisywanych przez Reymonta – również w odniesieniu do obecnych przemian.

2. Możliwość wyrażania opinii i refleksji dotyczących problematyki Waszej lokalnej społeczności w indywidualnej wypowiedzi.

3. Pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie literatury.

4.Wzmacnianie identyfikacji z dziedzictwem kulturowym Waszej małej ojczyzny.

5. Promocja talentów literackich.

III WARUNKI UCZESTNICTWA.

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy powyżej 12 roku życia. nie będący członkami stowarzyszeń pisarzy, uprawiający amatorsko twórczość literacką.

a) Kategoria wiekowa od 12 do 17 lat to „kategoria młodzieżowa”

b) Kategoria wiekowa od 18 lat to „kategoria dorośli”

2. Uczestnicy nadsyłają jedną pracę, poprawną ortograficznie, gramatyczne i stylistycznie. Kategoria do wyboru: nowela, opowiadanie, rozprawka, opis kronikarski, felieton, reportaż; o objętości do dziesięciu stron maszynopisu ( format A-4, rozm. czcionki 12, rodzaj czcionki Times New Roman, interlinia 1,0 ).

3. Pracę nigdzie wcześniej nie nagradzaną – wydrukowaną w czterech egzemplarzach oraz zapisaną (w formacie doc.) na nośniku elektronicznym – należy opatrzyć godłem. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą uzupełnioną Kartę Zgłoszenia będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. BEZ WYPEŁNIONEJ I PODPISANEJ KARTY ZGŁOSZENIA PRACA NIE WEŹMIE UDZIAŁU W KONKURSIE! (Prosimy nie dokonywać dopisków w Karcie Zgłoszenia. Poprawki i dopiski dokonywane przez uczestnika nie będą uwzględniane).

4. Prace prosimy nadsyłać, bądź składać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Reymonta 75, 97-524 Kobiele Wielkie, do dnia 30.09.2020 r., ( decyduje data stempla pocztowego ).

5. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i oświadcza, że:

- zgłoszone do konkursu prace nie były dotychczas wykorzystane przez inny podmiot, bądź zaprezentowane innemu podmiotowi;

- przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do prac zgłoszonych w konkursie;

-uczestnik, który zostanie laureatem konkursu, upoważnia organizatorów do wykorzystania nadesłanych prac w całości oraz dowolnych fragmentów, w celach promocyjnych i marketingowych;

6. Każdy Uczestnik Nagrodzony może wziąć udział w konkursie raz na dwa lata.

III. OCENA I NAGRODY.

1. Po rozpoznaniu i ocenie prac przez komisję – powołaną przez organizatorów – wyłoniony zostanie zdobywca „Pióra Reymonta” w kategorii młodzieżowej i „Pióra Reymonta” w kategorii dorośli oraz laureaci nagród i wyróżnień. Utwory nagrodzone zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.

2. Planowany termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród – listopad 2020 r., w razie zmiany terminu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.

3. W przypadku nie zgłoszenia się laureata po odbiór nagrody – nagroda rzeczowa zostanie przekazana za pośrednictwem poczty, zaś nagroda pieniężna zostanie przekazana laureatowi przelewem na wskazane przez niego konto.

4. Prace nadesłane bez wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia, nie zostaną przyjęte do konkursu. W przypadku, gdy nagrodzona zostanie praca laureata, który nadesłał niepoprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia i nie uzupełnił tego braku w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o konieczności jej uzupełnienia, wówczas nagrodzona praca nie zostanie opublikowana, a nagroda przechodzi na rzecz organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

6. Organizatorzy nie odsyłają prac nadesłanych do konkursu.

7. Szczegółowych informacji udziela GOKiS, tel. 44 681-00-57, e-mail gokis@poczta.onet.pl

ZAŁĄCZNIKI:

								

KARTA UCZESTNIKA

Utworzono dnia 10.06.2020, 09:10

Logo Gminnego Ośrodka Kultury i Spotu w Kobielach Wielkich

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny